TPO听力第一套答案

Section 1

1. D

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. C

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. D

14. The amount of……

The age of……

Zircon in the……. "

15. B

16. A

17. B

Section 2

1. B

2. A

3. D

4. BDE

5. C

6. B

7. B

8. AC

9. C

10. A

11. BDE

12. D

Word文档免费下载Word文档免费下载:TPO听力第一套答案 (共2页,当前第1页)

你可能喜欢

  • TPO听力原文
  • 托福TPO听力
  • TPO阅读
  • TPO听力文本
  • TPO听力分类
  • 新托福口语
  • 托福听力题目

TPO听力第一套答案相关文档

最新文档

返回顶部